fetal stem cell

Fetal stem cells

sc-181_web-lg.jpg

سلولهاي بنيادي فيتال يا سلولهاي بنيادي كودك قبل از تولد شامل سلولهاي بنيادي حاضر در خون جنين و سلولهاي بنيادي حاضر در مغز استخوان و كبد كليه و پانكراس ميباشند.سلولهاي بنيادي فيتال ارزش درماني بيشتري از سلولهاي بنيادي جنين دارا ميباشند و داراي پتانسيل كشت بيشتري از سلولهاي بنيادي بالغين  ميباشند . از نظر اخلاقي نيز اين سلولهاي بنيادي مشكل كمتري نسبت به سلولهاي بنيادي جنيني دارا ميباشند.

TYPES OF FETAL STEM CELLS

Haemopoietic stem cells

از ميان سلولهاي بنيادي منشا سلولهاي بنيادي خونساز بيش از همه مورد بررسي قرار گرفته است.

سلولهاي بنيادي خونساز جنيني از haemangioblast در دوران جنيني تشكيل شده اند اين سلولهاي بنيادي داراي ماركر CD34 ميباشند و ماركرهاي CD38 و HLA-DR  در آنها منفي ميباشد.خون جنين در سه ماه اول جنيني داراي سلولهاي بنيادي CD34 بيشتري از جنين فول ترم ميباشد.اما سلولهاي CD38 و HLA-DR در جنينهاي فول ترم بيشتر ميباشد مقدار پيشسازهاي خوني در سه ماهه دوم از تمام دوران بيشتر ميباشد اين ممكن است به علت مهاجرت سلولهاي بنيادي خونساز از سمت طحال به سمت مغز استخوان باشد سلولها بنيادي خونساز 2 تا 10 درصد از سلولهاي مغز استخوان جنين را تشكيل ميدهند در صورتيكه اين مقدار در بزرگسالان 1 درصد ميباشد.كبد جنين نيز داراي سلولهاي بنيادي خونساز ميباشد اما به نظر ميرسد كه مقدار آن بسيار كم ميباشد و پتانسيل كشت آنها بسيار كم ميباشد.

Mesenchymal stem cells

شبيه سلولهاي مزانشيمال بالغين جنبن نيز داراي سلولهايي ميباشد كه قدرت چسبيدن به كف ديش را دارا ميباشند.

دانشمندان در سال 2001 موفق به كشت سلولهاي بنيادي مزانشيمال  از خون كبد و مغز استخوان جنين در سه ماهه اول زندگي در داخل رحم شدند اين سلولها تنها 4 دهم درصد از سلولهاي در گردش خون را تشكيل ميدهند.مقدار اين سلولها در هفته هاي اول زندگي در داخل شكم بيشتر ميباشد اين مسئله به علت مهاجرت اين سلولها به داخل مغز استخوان ميباشد.بيان شدن و فعال شدن اينتگرنها درآنها نشان از مهاجرت اين سلولها به سمت مغز استخوان در طي تكامل ميباشد.سلولهاي بنيادي مزاشيمال جنيني دارا ماكرهاي زير ميباشند:

CD45-, CD34-, CD14-, CD31- and vWF negative

آنها مولكولهاي چسبندگي  زير:

را نيز بيان ميكنند.  CD44, VCAM-1 and CD29 

وهمچنين فاكتورهاي داخل سلولي زير:

fibronectin, laminin, vimentin

را نيز بيان ميكنند.

زمان دو برابر شدن سلولهاي مزانشيمال در خون جنين 30 ساعت ميباشد در صورتيكه در بالغين اين مقدار 72 ساعت ميباشد و بعد از 20 پاساژ تغييري در شكل ظاهري آنها ديده نميشود.مشابه سلولهاي بنيادي بالغين آنها قدرت تمايز به سمت سلولهاي استخوان غضروف عصب و عضله را دارا ميباشند.در ريه جنين نيز سلولهاي مزاشيمالي وجود دارد كه ماركر:  

CD34

را بيان ميكنند اگرچه اينها سلولهاي بنيادي مزانشيمال واقعي نميباشند اما ممكن است به علت شرايط و نوع بافت سلولهاي بنيادي مزانشيمالي با چنين خاصيتي وجود داشته باشد.كليه بافت ديگر جنين كه منشا مزودرمي دارد.به عنوان منبع سلولهاي بنيادي مزانشيمال  در دوران جنيني مورد بررسي قرار گرفته است كشت سلولهاي كليه با محيطي مشابه مغز استخوان سلولهاي چسبنده مشابهي را نشان داده است.اين سلولها ماركرهاي:

 CD45, CD34

و ماركرهاي ديگر سلولهاي بنيادي خونساز را مانند ريه بيان نميكنند.

اما ماركرهاي:

vimentin, laminin , type I collagen,

بيان ميكنند. و ميتوانند به سمت سلولهاي عضلاني و استخواني متمايز شوند.

سلولهاي بنيادي مزانشيمال جنيني ديگري كه وجود دارد سلولهاي پانكراس ميباشد.اين سلولها در سه ماهه آخر دوران جنيني استخراج شده اند.اين سلولها ماركرهاي:

CD44, CD29, CD13 , type I collagen

را بيان ميكنند.اما ماركرهاي:

CD34 ,HLA class II

در انها منفي ميباشد.اين سلولها تا 30 پاساژ بدون تغييري در ساختمان انها قدرت رشد دارند.

Endothelial stem cells

رشد جنين به دوره اي از زندگي آن بستگي دارد كه آنژيوژنزيس يا وسكولوژنزيس نام دارد.

  Vasculogenesis

/ 2 نظر / 12 بازدید
شیما

سلام من نمیدونم سلول های فتال رو از هفته 4 یا 8 میگیرن اگه از 8 میگیرن؟؟؟ پس چطور شما نوشتین از نظر اخلاقي اين سلولهاي بنيادي مشكل كمتري نسبت به سلولهاي بنيادي جنيني دارا ميباشند.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

شیما

میشه مطالبی که در مورد سلول های بنیادی نوشتین مرتب کنین اخه در موردش دارم تحقیق می کنم و خوندم که سلولهاي بنيادي خونساز توسط سلولهاي بنيادي بالغ وسلولهاي بنيادی بند ناف تولید میشه اونوقت شما بلافاصله بعد سلولهاي بنيادي فتال نوشتینش!!!!!!![متفکر]