Adult neural stem cell

Adult neural stem cell

بيش از 30 سال پيش Altman and Das  نشان دادند كه دو منطقه از مغز رتها بعد از تولد  داراي سلولهايي هستند كه قدرت تمايز دارند و ميتوانند به نرون تبديل شوند.اين دو منطقه شامل hippocampus وolfactory bulb ميباشد.اما امروزه4  منطقه از مغز را به عنوان مركز سلولهاي بنيادي ميدانند اين4 منطقه شامل:

1.Ventricular and subventricular zone

2.Hippocampus

3.olfactory bulb

4.olfactory mucosa

براي اشنايي بيشتر با ساختارهاي نام برده شده در بالا به كتاب نورواناتومي دكتر جغتايي مراجعه فرماييد.

Central nervous system stem cell in the subventricular zone

مجاور به ependymal cell  در منطقه اي كه به عنوان subependymal

يا subventricular zone ناميده ميشود .تركيبي از سلولهايي وجود دارد كه شامل neuroblasts يا نرونهاي نا بالغ كه به سمت olfactory bulb  مهاجرت ميكنند.و سلولهاي precursor cells وastrocytes

وجود دارند.

در اين منطقه به راحتي ميتوان سلولهاي اپانديم و استروسيت ها را با هم تفكيك كرد.زيرا سلولهاي استروسيت داراي glial fibrillary acidic protein (GFAP ميباشند در صورتيكه سلولهاي اپانديم  nestin را بيان ميكنند.مطالعات اخير نشان داد كه  astrocytes  كه در اين منطقه وجود دارند به عنوان سلولهاي بنيادي عصبي شناخته ميشوند.معمولا سلولهاي استروسيت را به عنوان سلول متمايز شده ميشناسندو ناميدن انها به عنوان سلولهاي بنيادي هنوز مرسوم نيست.از مايشاتي انجام شده است تا سلولهاي اين منطقه را به عنوان سلول بنيادي معرفي كنند اين ازمايش شامل شكل گيري neurospher توسط اين سلولها به وسيله فاكتور هاي رشد epidermal growth factor (EGF و يا    fibroblast growth factor-2 (FGF-2ميباشد.نروسفرها جدا شده و دوباره كشت داده شدند تا ماداميكه فاكتورهاي رشد در محيط كشت وجود دارد نروسفرها دايما شكل ميگيرند.براي تمایز اين سلولها اين سلولها را از نروسفر جدا كرده و در محيط كشت بدون سرم با فاكتور رشد مخصوص متمايز ميكنند.

238059neurogenesis_small.jpg

تصویری از نوروسفر

NCSC.jpg

review1c_klein.jpg

Central nervous system stem cell in the ventricular zone

گروه ديگري از سلولهاي بنيادي سيستم عصبي مركزي شامل خود سلولهاي آپانديم ميباشند با استفاده از

tags—the fluorescent marker Dil وadenovirus vector carrying lacZ tags  كه سلولهاي اپانديم را نشاندار ميكند نشان داده شد  است كه اين سلولها سلولهاي بنيادي ميباشند. روزها بعد از اينكه اين سلولها را نشاندار كردند سلولهاي  lacZ+   در مسير rostral migratory stream   كه مسيري ميباشد كه اين سلولهاي بنيادي به سمت olfactory bulb و اپيتليوم بويايي مهاجرت ميكنند ديده شده است. سلولهاي  نشاندار شده در پياز بويايي براي ماركر بويايي    tubulin 3  و Map2  رنگ اميزي شده اند كه نشان ميدهد كه اين سلولها در اين مسير مهاجرت كرده تا نورونهاي پياز بويايي را بسازند. براي اينكه نشان دهند كه سلولهاي Dil+  سلولهاي بنيادي عصبي ميباشند و ميتوانند استروسيت و اليگو دندروسيت را توليد كنند اين سلولها به صورن نوروسفر در محيط كشت كشت داده شدند اين سلوها و قتي از بطن جدا شدند و به صورت نوروسفر در امدند انها Dil+;  بودند و وقتي تمايز داده شدند توانستند استروسيت اليكودندروسيت و نرون را بسازند. براي اينكه سلولهاي بنيادي ونتريكولار  و ساب ونتريكولار را از همديگر تفكيك كنيم به بررسي بيان شدن ژن A16F10  ميپردازيم اين ژن در سلولهاي بنيادي كارسينوما و در سلولهاي  ساب ونتريكولار بيان ميشود اما در سلولهاي بنيادي ونتريكولار بيان نميشود.چندين ژن كه در نوروسفرها وجود داشت در سلولهاي بنيادي خونساز نيز بيان ميشد و اين نكته را مشخص ميكند كه سلولهاي بنيادي خونساز در بيان ژن و در مسيرهاي داخل سلولي با سلولهاي بنيادي عصبي مشترك ميباشند  اين يافته ممكن است توجيهي براي اين ازمايش باشد كه سلولهاي بنيادي عصبي ترانسپلنت شده در رتهايي كه پرتو در يافت كرده بودند باعث تبديل انها به سلولهاي بنيادي خونساز شد.

Fetal central nervous system  stem cell

سلولهاي بنيادي عصبي در مغز رتهاي قبل از تولد در 7 منطقه وجود دارد

1.olfactory bulb

2.,ependymal (ventricular)zone of the lateral ventricles (which lie in the forebrain

3. subventricular zone (next to the ependymal zone

4. hippocampus

5. spinal cord

6. cerebellum

7. cerebral cortex

سلولهاي عصبي كه از تمايز اين سلولها به دست مايد astrocyte 75   درصد neuron 13  درصد و برقيه اليگودندروسيت ميباشد

Central nervous system stemcell in the hippocampus

منطقه اي از هيپوكامپ كه سلولهاي بنيادي عصبي وجود دارد شامل subgranular zone  در dentate gyrus ميباشد

hippocampus.gif

 

Identification and molecular regulation of neural stem cells in the olfactory epithelium

به وجود آمدن نرونهاي جديد در اپيتليوم بويايي نتيجه تقسيمات ميتوزي ميباشد كه در بخشهاي زيرين يا بازال اپيتليوم اتفاق ميافتد.اين تقسيم در دو فاز سريع و آهسته اتفاق ميافتد.سلولهاي بنيادي تحت تقسيم آهسته و غير متقارن ميباشند.اين تقسيم نامتقارن باعث تشكيل استخري از پروجنيتورها كه به سرعت به سوي مسير عصبي ميروند ميشود.دو نوع از پروجنيتورها در اپيتليوم بويايي وجود دارد.يك نوع كه دختر سلول بنيادي اوليه ميباشد و ماركر Mash-1 را بيان ميكند و دومي كه دختر اين پروجنيتور ميباشد و ماركر Neurogenin1 را بيان ميكند.سلولهاييكه Mash-1  را بيان ميكنند. تبديل به سلولهاي INP شده و اين سلولها نيز تبديل به سلولهاي ORN ميشوند كه رده آخر اين زنجيره تمايزي ميباشد سلولهاي اخير ماركرهاي:

neural cell adhesion molecule NCAM, neuronspecific tubulin, and olfactory marker protein

را بيان ميكنند.

 همه اين سلولها در اپيتليوم بويايي وجود دارند.همچنين اين كمپارتمنت دو نوع سلول ديگر نيز دارد اين دو نوع سلول شامل:

horizontal basal cells (HBCs) and globose basal cells (GBCs)

ميباشند.

HBC ميتواند به عنوان سلول بنيادي عمل كند.اين سلولها فيلامان بينابيني(كراتين)intercellular adhesion molecule-1 (ICAM1)و اينتگرينها را بيان ميكند.اين سلول داراي رسپتور براي EGF ميباشد كه در نوع خود جالب ميباشد. اين سلولهاي بنيادي شبيه سلولهاي آپانديم ميباشند كه خاموش ميباشند و در مواقع خاص تبديل به سلول بنيادي ميشوند اين سلولها به نظر ميرسد كه به عنوان نيچه براي سلولها بنيادي عمل كنند..سلولهاي GBS نسبت به HBS متفاوت ميباشند.اين سلولها بيشتر كروي ميباشند.اين سلولهاي فاقد كراتين ميباشند.و شامل جمعيت سلولي زير ميباشند:(7.8.21)

Transit amplifying progenitors in the ORN lineage: Mash1-expressing progenitors and Ngn1-expressing INPs

چندين منبع حضور سلولهاي بنيادي را در اين قسمت از اپيتليومبویایی اثبات كرده است.اين سلولها به FGF پاسخ ميدهند در صورتيكه سلولهاي لايه قبل به اين فاكتور رشد پاسخي نميدهند.در انسان تمايزي بين اين دو لايه وجود ندارد و در كراتين در هر دو لايه بيان ميشود.

Does the OE neural stem cell give rise to both neuronal and glial cells?

درمورد انواع سلولها در اپيتليوم بویایی قبلا بحث كرديم اما نوع ديگري از سلولها SUS ميباشند كه اين سلولها در راس اپيتليوم بويايي قرار دارند.اين سلولهاي داراي قدرت تقسيم فاكتورهاي:

Enzymes involved in metabolizing foreign compounds (cytochrome p450, glutathione-S-transferase mu 2and carbonyl reductase 2

را بيان ميكنند.اين سلولها سلولهاي  نقش مهمي در سم زدايي در اپيتليوم بويايي دارند.اين سلولها به نظر ميرسد كه سلولهاي گليا بوده     زيرا انتي باديSSU1.4  تنها لايه هاي بالای اپيتليوم را رنگ كرده و لايه هاي زيرين را رنگ نميكند.منشا اين سلولها نامشخص ميباشد ودربعضي مواقع نستين را بيان ميكنند ودر بعضي مواقع خصوصيات سلولهاي اپيتليوم ريوي را دارند.سلولهاي بومن در اپيتليوم بويايي نيز نستين رابيان ميكنند.

/ 2 نظر / 12 بازدید
محمد مهدی

سلام لطفا درباره تومورهاي سرطاني (بدخيم) استخوان توضيح داده وآيا با عمل جراحي برروي موضع تومور در روي استخوان مي توان جلوي پيشروي آنرا گرفت يا بطور كامل بيماري را ريشه كن براي هميشه نمود و در آينده آيا احتمال بروز دارد؟ با تشكر اگر جواب را سريعتر بفرستيد ممنون مي شوم چون دخترم در چند روز آينده عمل دارد.