خصوصيات سلولهاي بنيادي جنيني

1.از inner cell mass بدست میایند

2.دارای این خاصیت هستند که تعداد بیشماری تقسیم انجام دهند بدون اینکه به سلولهای سوماتیک تمایز یابند(long term self renwal)

3.دارای کایوتیپ کروموزومی دیپلویید میباشند

4.این سلولها  pluipotent هستند یعنی اینکه قدرت تمایز به همه سلولهاییکه از سه لایه زایای جنینی منشا میگیرند را دارا میباشند

5.cologenic  میباشند یعنی اینکه یک سلول تنها, میتواند به کلونی از سلولهاییکه دارای خواص مشابه به سلول اصلی هستند تبدیل شود

6.کروموزوم x غير فعال در آنها وجود ندارد

7.نداشتن  G1 check point در چرخه سلولی سلولهای بنیادی بیشتر زمان خود را در s phase چرخه سلولی صرف میکنند و به هیچ محرک خارجی برای شروع همانند سازی DNA نیاز ندارند

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید