تمايز سلولهاي بنيادي جنيني

تمايز سلولهاي بنيادي جنيني

 در مطالب قبلي به صورت خلاصه در مور د تمايز  سلولهاي بنيادي جنيني توضيح داديم حالا به بحث مولكولي تمايز سلولهاي بنيادي جنيني ميپردازيم  بدين منظور براي اشنايي بيشتر به چگونگي تمايز سلولهاي بنيادي جنيني  به تمايز سلولهاي بنيادي جنيني به سمت سه سلول از سلولهاي بدن ميپرذازيم:

making vascular progenitor from mouse embryonic stem cell

Making dopamin neuron from mouse embryonic stem cell 

Making pancratic islet cell from mouse embryonic stem cell

 

 making vascular progenitor from mouse embryonic stem cell(تمايز سلولهاي بنيادي جنيني به سمت سلولهاي  سازنده يا پيشساز عروق)

1.سلولها بنيادي جنيني را در ديشهاي پوشيده شده با collagen  به صورتي كشت ميدهند كه محيط كشت بدون LIF و همراه با fetal calf serum  باشد

2.اين باعث ميشود كه اين سلولها  بدين صورت القا شوند كه رسپتور   Flk1را در سطح خودشان بروز دهند اين رسپتور براي VEGF ميباشد

3. سپس همه سلولهاي بنيادي جنيني شروع به بيان alpha smooth muscle actin.   ميكنند كه اين يك ماركر براي سلولهاي mural cell(smooth muscle cell and pericyte) ميباشد

4.هنگاميكه VEGF به محيط كشت اضا فه شود ورقه هايي از endothelial cell  شكل ميگيرند كه اين سلولها ژن platelet-endothelial cell adhesion molecule(PECAM1) را بيان ميكنند

5.بارشد هزاران FLK1 cell  در درون محيط كشت حاوي  fetal calf serum و VEFG  در ديشهاييكه با كلاژن پوشيده شده اند ساختمان لوله اي شكل در بين سه تا پنج روز شكل ميگيرد

6.سلولهاي خوني   (CD45,TER119 نيز در درون اين ساختار لوله اي شكل ميگيرد

7.براي اثبات اينكه ايا اين سلولهاييكه FLK1 را بيان ميكنند ميتوانند در شرايط invivo  به سلولهاي endothelial ويا mural تمايز يابند ازمايش زير صورت گرفت

8.بدين منظور سلولهاي FLK1cell از طريق ژنتيكي دستكاري شدند تا LACz را بيان كنند كه اين ژن اجازه ميدهد كه اين سلولها در زير ميكروسكوپ ديده شوند

7.با تزريق اين سلولها در قلب جنينهاي در حال رشد روز16-17در جوجه عروق

خوني در head.yalk sac.heart. وsomitesجوجه ديده شد كه نبديل به سلولهاي endothelial

وmuralشده بودند

endothelial.jpg

 

تما يز سلولهاي بنيادي جنيني به سمت نرونهاي Dopaminergic

1.     در مرحله اول سلولهاي بنيادي جنيني كشت داده شده تفكيك شده و به صورت تك سلولي در ميايد و روي ديش با دانسيته سلولي كم قرار داده ميشود  و بدين طريق روي ديشهاي پلاستيكي كه با ژلاتين پوشيده شده اند تكثير ميابند  Lif  و fetal calf serum  به محيط كشت افزوده شده تا باعث تحريك رشد سلولها شوند

2.   در مرحله دوم  اين سلولها تحريك شده تا توليدembryonic body    بكنند بدين صورت كه دوباره سلولها تفكيك شده و با دانسيته بيشتر در درون ظرفهاي nonadherent  قرار داده ميشوند 4 روز بعد انها را در  ديشهاي چسبنده اوليه با Lif  و fetal calf serum  قرار ميدهيم

3. 24 ساعت بعد محيط كشت با   insulin/transferin/selenium/fibronectin(ITFSn) medium  عوض ميشود  اين سوئيچ شدن به سمت محيطي كه سرم ندارد با عث ميشود كه بيشتر اين سلولها بميرند اما سلولهايي كه باقي مانده اند تبديل به پيشسازهاي سلولهاي عصبي ميشوند كه nestin  را بيان ميكنند.در اين مرحله سلولها به مقدار زياد OTX2  را بيان ميكنند كه مقدار ان در مرحله 3و4 كاهش پيدا ميكند OTX1  تا مرحله 4 بيان نميشود

4. 10 روز پس از ماندن سلولها در محيط كشتي كه باعث بيان شدن NESTIN  در انها ميشود محيط كشت انها عو ض شده و در N2 supplment  همرا با laminin  و bFGF  قرار ميگيرند

5.  در مرحله 3و 4 سلولها ژنهايي را بيان ميكنند كه در تمايز اين سلولها به سمت دوپامين شركت دارند اين ژنها شامل Pax5.Pax2.Wnt1.En1.Nurr1  ميباشند

6.  در مرحله 5 كه مرحله آخر تمايز سلولها به سمت دوپامين ميباشد  bFGF  برذاشته شده و  تماز به سمت نرونهاي دوپامينرژيك در انها القا ميشود

7. سپس براي تمايز كامل به سمت نرونهاي دوپامينرژيك محيط كشت را به      N2 supplement medium  همراه با لامينين و Ascorbic acid  سوئيچ ميكنيم البته ابن مديوم ميتواند سلولها را به سمت نرونهاي توليد كننده سروتونين نيز هدايت كند با اين روش 30 در صد سلولها شروع به بيان تيروزين هيدروكسيلاز كه يك انزيم ضروري براي توليد دوپامين ميباشد ميكنند

8. اگر به جاي اضافه كردن FGF-8  ما به محيط SHH  اضافه كنيم انها به سمت نرونهاي سروتونرژيك ميروند

تمايز سلولهاي بنيادي جنيني به سمت سلولهاي ترشح كننده انسولين (islet beta cell)

1.استراتژي تمايز سلولهاي بنيادي جنيني به سمت سلولهاي ترشح كتتده انسولين شبيه نرونهاي دوپامينرژيك ميباشد و شامل 5 مرحله ميباشد

2.براي توليد سلولهاي ترشح كننده انسولين B27 MEDIUM براي مرحله 4 به محيط كشت اضافه ميشود و nicotinamid  در مرحله 5 به محيط كشت اضافه ميشود

3.در مرحله 5 سلولها ژنهاي

islet amyloid polypeptide

insulin 1. insulin2  

GLUT-2.   رابيان ميكنند

figure1_lg.jpg

/ 0 نظر / 19 بازدید