سلولهای بنيادی بالغين در بافتهای ديگر

Skeletal muscle stem cell

Satellite cells  در ماهيچه هاي مخطط 40 سال پيش در قورباقه به وسيله ميكروسگوپ الكتروني ديده شده اند Satellite cells   درbasal lamina عضلات اسكلتي وجود دارند اگرچه satellite cells  به صورت طبيعي قدرت تقسيم ندارند ولي انها بعد ازinjuryميتوانند تكثير شوند يك گروه از transcription factors

كه myogenic regulatory factors (MRFs)  ناميده ميشوند نقش اصلي را در تمايز اين سلولها بازي ميكنند. اين فاكتورها شامل primary MRFs, MyoD and Myf5 كه در شكل گيري myoblast

 در طول embryogenesis نقش دارند secondary MRFs, myogenin and MRF4 در تمايز نهايي اين سلولها نقش دارند  يك نوع ديگري از سلولهاي بنيادي كه در عضلات اسكلتي وجود دارد SP cell

ميباشند كه ميتوانند عضلات اسكلتي را بسازند

SP muscle stem cell  داراي ماركرهاي زير ميباشند

CD45+ neg c-kit neg SCA-1

figure8r.jpg

Skin and digestive precursor cell

جمعيت سلولي كه اپيتليوم روده كوچك را بازسازي ميكنند در كريپتهاي روده كوچك وجود دارند كريپتهاي روده تورفتگيهاي عميق در طول روده ميباشند كه حاوي سلولهاي بنيادي ميباشند.همچنين سلولهاي بنيادي در فوليكولهاي مو به نظر ميرسد حاوي سلولهاي بنيادي باشند اين سلولها ميتوانند به چندين نوع سلول از جمله اپيدرم پوست تمايز يابند جمعيت ديگري از سلولهاي بنيادي در لايه بازال پوست وجود دارد.

skin-diagram.gif

Stem cell in the pancreas and liver

سلولهاي بنيادي د ر پانكراس انسان به نظر ميرسد در مجراي ان و يا در جزيره هاي ان وجود داشته باشد.ازمايشات نشان ميدهد كه سلولهاي بنيادي كه نستين را بيان ميكنند مانند سلولهاي بنيادي عصبي قدرت تبديل به سلولهاي ترشح كننده انسولين را دارا ميباشند.مطالعات اخير نشان ميدهد كه سلولهاي بنيادي خونساز كه منشا مزودرمي دارند.ميتوانند در اسيبهاي وارده به كبد به اين عضو مهاجرت كرده و تبديل به سلولهاي هپاتوسيت با منشا اندودرمي شود.

figure71.jpg

Pulmonary Epithelial Stem Cells

.

سلولهاي بنيادي چند ظرفيتي يا مولتي پوتنت در ريه قدرت تمايز به سمت سلولهاي ترشحي مژكدار و سلولهاي پايه اي و بينابيني را دارا ميباشند.اگرچه ماركرهاي سطحي و ميكرو محيطي كه در آن قرار دارند هنوز به خوبي مشخص نشده است.سلولهاي بنيادي كه در ريه قرار دارند به نام bronchioalveolar stem cell (BASC)   نامگذاري ميشوند اين سلولها در محل اتصال آلوئول و مجراي برونشيول قرار دارند.اين سلولهاي بنيادي در توليد سلولهاي كلارا و سلولهاي آلوئول  ريه نقش دارند.فعال شدن مسير داخل سلولي EGF يا Hedghog در تمايز اين سلولها نقش دارند.

Gastrointestinal Tract Stem Cells.

جايگزيني سلولهاي اپيتليالي در دستگاه گوارش فرايندي فيزيولوژيكي ميباشد كه در هر 2 تا 7 روز اتفاق ميافتد.سلولهاي بنيادي چند ظرفيتي در دستگاه گوارش در كريپتها و در غدد معدي وجود دارند.آن گزارش شده است كه سلولهاي بنيادي روده باريك ماركرهاي:

  receptor for SCF,  Musashi-1 (Msi-1), CD24

را بيان ميكنند.اين سلولها به سمت سلولهاي روده باريك شامل:

absorptive cells, goblet cells, enteroendocrine cells and Paneth cells

تمايز ميابند.موكوس معدي نيز داراي سلولهاي بنيادي وپيشسازهاي سلول معدي ميباشد كه در فرايند مهاجرت دوقطبي قدرت تبديل به سلولهاي:

parietal, zymogenic, and pit cells

در معده را دارا يمباشند.

Pancreatic Stem Cells.

پانكراس بالغين 3 نوع بافت را دارا ميباشد اين 3 نوع بافت شامل:

و جزاير لانگرهانس ميباشد. ductal tree, the exocrine acini,

دونوع بافت اول آنزيمهاي مربوط به دستگاه گوارش پانكراس را توليد ميكنند و جزاير لانگرهانس آنزيمهاي:

insulin-producing _-cells, glucagon-producing _-cells, somatostatin-producing _-cells, and pancreatic polypeptide-producing _-cells

را توليد ميكند.بيشتر شواهد حاكي از حضور سلولهاي بنيادي در داكت يا مجراي پانكراس و در جزاير آن ميباشد.به نظر ميرسد كه در دوران جنيني بيشتر سلولهاي پانراس از سلولهاي بنيادي داكت ان توليد ميشود.و همينطور بهد از برداشتن قسمتس از پانكراس رژنرشن پانكراس از طريق سلولهاي داكت آن صورت ميگيرد.آن نشان داده شده است كه سلولهاي بنيادي پانكراس جنين ماركرهاي:

nestin, ATP-binding cassette transporter (ABCG2), and KIT, as well as epidermal growth factor receptor (EGFR), hepatocyte growth factor receptor (c Met), and glucagon-like peptide receptor

را بيان ميكنند.

همچنين تمايز سلولهاي بنيادي خون بند ناف, كبد مغز استخوان طحال و سيستم عصبي مركزي با استفاده از فاكتورهاي:

bFGF, SCF, nicotinamide, betacellulin, glucagon-like peptide, and activin A

به سمت سلولهاي بتا توليد كننده انسولين گزاش شده است.همچنين تمايز سلولهاي بنيادي جنيني انسان به سمت سلولهاي توليد كننده انسولين  كه ماركرهاي:Foxa2, PDX-1, and Isl1 را بيان ميكنند گزارش شده است.

Hepatic Oval Cells.

Hepatocyte بالغ ميتواند تقسيم شود ودر آسيبهاي وارده به كبد باعث ترميم بافت كبدي شود.يك جمعيت كمي از سلولها در كبد وجود دارند كه با نامhepatic oval cells (HOCs)  شهرت دارند به نظر ميرسد كه اين سلولها نيز قدرت ترميم كبد را دارا ميباشند.اين سلولهاي بنيادي به نظر ميرسد كه در كانالهاي هرينگ وجود داشته باشند .براي آشنايي با ساختمان كبد به كتاب بافت شناسي جان كوييرا مراجعه فرماييد.اين سلولهاي بنيادي ماركرهاي:

_alpha-fetoprotein, alpha_-glutamyl-transferase, albumin, K19, OV-6, and OC.2,CD34, Thy1.1, Flt3-receptor, and KIT,

را بيان ميكننداين سلولهاي بنيادي ميتوانند به سلولهاي بايل داكت و هپاتوسيت ها تمايز يابند.فاكتورها و مسير داخل سلولي زير در تمايز تكثير و كنترل اين سلولهاي بنيادي نفش دارند:

HGF, EGF/TGF-_, vascular endothelial growth factor (VEGF), SCF, Wnt/_-catenin, TGF-_, and stromal-derived factor-1 (SDF-1

گزارشات ديگر حاكي است كه تحت شرايط كشت خاص سلولهاي شبيه هپاتوسيت در خون بند ناف مغز استخوان و پانكراس وجود دارد.

Urogenital Stem Cells

Mammary and Prostatic Gland Stem Cells.

در لايه بازاي مجراهاي شيري پستان سلولهاي بنيادي يافت ميشود كه  ماركرهاي :

estrogen receptor-_ (ER-_-positive cells) Sca-1, K19, and Msi-1,

را بيان ميكنند.

در منطقه پروگزيمال مجراي پانكراس نيز سلولهاي بنيادي وجود دارد.اين سلولهاي بنيادي كه به نظر ميرسد در غشا پايه وجود داشته باشند ماركرهاي:

_2_1 (hi)-integrin, CD133, Sca-1, prostate stem cell antigen, telomerase, and K6a K5, K14, p63, and anti-apoptotic Bcl-2 protein

اين سلولهاي بنيادي فنوتيپ سلولهاي شبه بازال را دارا ميباشند زيرا اين سلولها فاقد رسپتور آندروژن ميباشند به نظر ميرسد كه فعال كردن نابجا اين سلولهاي بنيادي توسط مسيرهاي داخل سلولي باعث سرطاني شدن اين سلولهاي بنيادي ميشود.

Adult Stem Cells of Mesodermal Origin

Cardiac Stem Cells.

دستهاي از سلولهاي بنيادي در قلب وجود دارد كه ماركرهاي:

Sca-1, KIT, and/or multidrug resistance transporter gene 1 (MDR1)

را بيان ميكنند.اين سلولهاي بنيادي در دهليز و آپكس بطن چپ قرار دارند.اين سلولهاي بنيادي ميتوانند تكثير شوند و به سمت سلولهاي عضلاني صاف ميوكارد و سلولهاي آندوتليال متمايز شوند.همچنين در قلب

وجود دارد كه اين سلولها ماركرهاي:   cardiac neural crest cells

nestin, Msi-1, and MDR1,

را بيان ميكنند.جالب اينجاست كه در محيط بدون سرم اين سلولهاي بنيادي ماركرهاي عصبي بيشتري را بيان ميكنند.

Stem Cells of Ectodermal Origin

Ocular Stem Cells.

اپيتليوم سطحي سيستم بينايي انسان شامل :

corneal, limbal, and conjunctival stratified epithelia.

ميباشند.به نظر ميرسد كه سلولهاي بنيادي اپيتليوم قرنيه در ناحيه ليمبوس قرنيه وجود داشته باشد و همينطور سلولهاي بنيادي ملتحمه در فورنيكس و بولب ان وجود دارد.سلولهاي بنيادي ناحيه ليمبوس ماركرهاي:

p63, ABCG2, _9- and _1-integrins, EGFR, K19, _-enolase, and CD71

را بيان ميكنند.اين سلولهاي بنيادي در شرايط آزمايشگاهاي ميتوانند به سلولهاي عصبي تبديل شوند.يك جمعيت از سلولهاي بنيادي عصبي در منطقه ciliary epithelium (CE) نزديك به retina وجود دارد كه در بهبود اسيب هاي وارده به رتينا نقش دارند.اين سلولهاي بنيادي همان سلولهاي Retinal stem cell ناميده ميشوند كه ماركرهاي:

telomerase, neural markers such as nestin, and retinal progenitor ma

/ 0 نظر / 38 بازدید