برقراری سلولهای بنيادی جنينی در حالت تمايز نيافته

سلولهاي بنيادي جنيني تمايل زيادي به تمايز خودبخودي دارا ميباشند براي جلوگيري از تمايز اين سلولها و نگهداري اين سلولها در شرايط تقسيم  دو دسته فاكتور مورد نياز ميباشد

1.فاكتورهاي داخلي

2.فاكتورهاي خارجي

ابتدا به بررسي فاكتورهاي داخلي دخيل در فرايند pleuropotency ميپردازيم اين فاكتورها شامل :

1.ماركرهاي سطح سلول

2.Sox2,Oct4/3,Nanog

3.telomerase

ميباشند

در مورد ماركر هاي سطح سلول به تفضيل در مطالب قبلي سخن گفتيم

Nanog, Oct3/4 and Sox2

Nanog   يك  homeobox-containing transcription factor,  ضروري   ميباشد  كه در inner cell mass و سلولهاي بنيادي جنيني وجود دارد و در برقراري اين سلولها در وضعيت pleuropotency   نقش دارد در موش بر داشتن nanog باعث تمايز اين سلولها به سمت primitive endoderm  ميشود و باعث upregulation  فاكتور نسخه برداري  Gata4and Gata6 ميشود ود ر سلولهاي بنيادي انسان نيز برداشتن اين فاكتور نسخه برداري با عث بيان ژن Cdx2  در اين سلولها ميشود اين ارتباط بين بيان اين ژنها و nanog  در برقراري pleuropotency   با جلوگيري از بيان ژنهاي ميباشد

Boiani01F2.jpe

Telomerase activity

در سنتز DNA  خطي يك مشكل وجود دارد و ان اينكه در انتهاي 3   پرايمر زنجيره 5 چگو.نه حذف ميشود و چگونه با حذف  جهت همانند سازي  3-5 اين قسمت خالي پر خواهد شد چوا اگر اين مشكل بر طرف نشود طول DNA  در هنگام همانند سازي كوتاه خواهد شد  براي حل اين مشكل چندين راه حل وجود دارد.در يوكاريوتها در انتهاي DNA   يوكاروتها توالي خاصي به نام تلومر وجود دارد و اكثرا اين توالي تكراري گوانين در يك زنجيره ميباشد اين توالي غني از گوانين به انتهاي DNA3   توسط انزيمي بنام تلومراز اضافه ميشود تلومراز نوكليو پروتييني است كه حاوي RNA ميباشد و براي اضافه كردن انتهاي DNA3   احتياج به الگو ندارد سپس در نقطه مقابل اين قسمت اضافي پرايمر قرار ميگيرد و همانند سازي به طريق معمولي ادامه ميابد و به اين ترتيب طول DNA در هنگام همانند سازي كاهش نميابد تلومراز از دو زير واحد تشكيل شده است زير واحد( telomerase reverse transcriptase component (TERT و زير واحد telomerase RNA component (TR كه شامل يك الگو براي تشكيل سكانس تكراري TTAGGG

ميباشد پروتيينهاي وابسطه به تلومراز شامل TEP-1, Dyskerin, p23 , HSP90  براي فعاليت تلومراز ضروري ميباشند

figurec2.jpg

 

/ 2 نظر / 11 بازدید
فرناز

سلام قدم نورسيده مبارک....رويانارو می گم چرا منو از لينکت حذف کردی؟

Baran

سلام، ممنونم، مطلب جالبی بود