تفاوت سلولهای بنيادی جنينی انسان و موش

تفاوتهاي سلولهاي بنيادي جنيني  موش و انسان

1. موش نژاد 129 از موش نژاد C57BL/6 پتانسيل بيشتري در توليد سلولهاي بنيادي دارا ميباشد

2.موشهاييكه در مرحله diapause از بارداري ميباشند داراي پتانسيل بيشتري براي توليد سلول بنيادي جنيني ميباشند diapause مرحله اي از دوران بارداري  موش ميباشد كه موش هنوز در دوران  شير دهي به سر ميبرد و جنين در مر حله بلاستوسيت قادر به لانه گزيني در جدار رحم نميباشد

3.سلول بنيادي جنيني موش  قادر به رشد بدون feeder layer   ميباشند در صورتيكه     leukemia inhibitory factor (LIF)  به محيط كشت اضافه شود

4 يكي از ما ركرهاي مهم شناسايي  سلولهاي بنيادي جنيني بيان شدن ژن pou5f1 ميباشد اين ژن      transcription factor  را به نام oct4  كد ميكند  اگر از بيان اين ژن در محيط كشت جلوگيري شود انها به سمت  trophoectoderm تمايز ميیابند

5.اگر oct4  به طور مصنوعي به محيط كشت اضافه شود اين سلولها به endoderm and mesoderm

تمايز ميیابند

6.همانطور كه قبلا گفته شد سيكل سلولي اين سلولها فاقد G1 checkpoint ميباشد با اين وجود اگر اين سلولها شروع به تمايز كنند   سلولها شروع به سنتز cyclin D  كه اين پروتيين باعث افزايش G1 phase سيكل سلولي شده و سيكل سلولي طولاني شده و ميزان تقسيم پايين ميايد

7.سلولهاي بنيادي جنيني موش داراي ماركر stage specific embryonic antigen(SSEA1).

ميباشند در صورتيكه سلولهاي بنيادي جنيني انسان فاقد ان ميباشد

8.سلولهاي بنيادي جنيني  و carcinoma  انسان داراي ماركر سلولي SSEA3 and SSEA4

 ميباشند در صورتيكه اين سلولهاي بنيادي در مو ش فاقد چنين خاصيتي ميباشند

9.سلولهاي بنيادي primordial  انسان هر سه نوع  ماركر  SSEA1. SSEA3. SSEA4

را دارا ميباشد

10.سلول بنيادي جنيني انسان وسلولهاي بنيادي كارسينوماي انساني تمايل به رشد به صورت monolayer  ميباشند  و تشكيل كلونيهاي سست از سلول بنيادي را ميدهند در صورتيكه اين دو نوع سلول بنيادي در موش به صورت multilayer  و compact  يا متراكم ميباشند

11.تفاوت ديگر  حضور دو ماركر سلولي TRA1-60 TRA1-81   در سلولهاي بنيادي جنيني انسان ميباشد اين ماركرهاي سلولي  انتي ژنهاي وابسته به keratin sulfate  ميباشند

12.همه سلولهاي بنيادي بالا چه در موش و چه در انسان داراي فعاليت alkaline phosphatase

ميباشند

13.همه سلولهاي بنيادي بالا داراي فعاليت  telomerase ميباشند به جز در سلولهاي بنيادي جنيني ميمون و سلولهاي بنيادي ژرمينال انسان

14.سلولهاي بنيادي جنيني تمايز نيافته انسان داراي connexin43

ميباشند كه دال بر وجود gap junction بين اين سلولها ميباشد

15.همچنين رسپتور لامينين به مقدار زياد در سلولهاي بنيادي جنيني مو ش و انسان وجود دارد

16.آناليز ژنتيكي سلولهاي بنيادي جنيني  نشان ميدهد كه 20 درصد سلولها در محيط كشت داراي كايوتيپ كروموزمي anaeploid ميباشند

Boiani01T1.jpe

Table 3.1. Comparison of Mouse, Monkey, and Human Pluripotent Stem CellsMarker
NameMouse EC/
ES/EG cellsMonkey
ES cellsHuman
ES cellsHuman
EG cellsHuman
EC cellsKey

ES cell = Embryonic stem cell
EG cell = Embryonic germ cell
EC cell = Embryonal carcinoma cell
SSEA = Stage-specific embryonic antigen

 

TRA = Tumor rejection antigen-1
LIF = Leukemia inhibitory factor
bFGF = Basic fibroblast growth factor
EB = Embryoid bodies

SSEA-1+––+–SSEA-3–++++SEA-4–++++TRA-1–60–++++TRA-1–81–++++Alkaline phosphatase+++++Oct-4+++Unknown+Telomerase activity+ ES, ECUnknown+Unknown+Feeder-cell dependentES, EG, some ECYesYesYesSome; relatively low clonal efficiencyFactors which aid in stem cell self-renewalLIF and other factors that act through gp130 receptor and can substitute for feeder layerCo-culture with feeder cells; other promoting factors have not been identifiedFeeder cells + serum; feeder layer + serum-free medium + bFGFLIF, bFGF, forskolinUnknown; low proliferative capacityGrowth characteristics in vitroForm tight, rounded, multi-layer clumps; can form EBsForm flat, loose aggregates; can form EBsForm flat, loose aggregates; can form EBsForm rounded, multi-layer clumps; can form EBsForm flat, loose aggregates; can form EBsTeratoma formation in vivo+++–+Chimera formation+Unknown+–+
/ 0 نظر / 25 بازدید