سلولهای بنیادی ،مهندسی بافت
صفحه نخست   ::   آرشیو  ::   تماس با من   
 
سلولهای بنیادی ژله وارتون در ضایعات مغزی

 

 

 

ژله وارتون متشکل از سلولهای استرومایی میوفیبروبلاست شکل میباشد (92) میوفیبروبلاستها نقش مهمی در رشد و تکامل و ترمیم ایفا میکنند و در تمام قسمتهای بدن وجود دارند.(93) همانطور که قبلا ذکر شد گزارشات زیادی حاکی از مهاجرت سلولهای بنیادی به سمت منطقه آسیب دیده از طریق مکانیزم مولکولی homing میباشد.(94-95) اخیرا اثبات شده است که ایسکمیهای موضعی باعث افزایش ترشح SDF-1 در منطقه آسیب دیده میشود.(96)SDF-1 یک شیموکین از خانواده CXC  میباشد که در مغز استخوان تولید میشود و یک ماده شیمو اترکتنت بسیار قوی میباشد. در یک مطالعه (97)  بررسی RT-PCR اثبات کرده است که ایسکمی باعث بیان شدن زیاد SDF-1 در منطقه lesion میشود این عمل باعث شده است که سلولهاییکه دارای رسپتور CXCR4 میباشند و با  bis-benzimide نشاندار شده اند در محل ضایعه تجمع پیدا کنند این امر به این موضوع اشاره دارد که SDF-1 میتواند یک ماده شیموتاکسی قوی برای سلولهای بنیادی ماتریکس بند ناف برای مهاجرت به محل آسیب بافتی باشد.بنابراین این موضوع محتمل میباشد که سلولهای بنیادی ماتریکس بند ناف به محل ضایعه مهاجرت کرده و با تشکیل سلولهای عصبی جدید در بهبود آسیب ایجاد شده نقش مهمی ایفا کنند. این مطالعه اثبات کرد که ضایعه مغزی ایجاد شده توانایی جذب سلولهای بنیادی تزریق شده را دارا میباشد.و این مکانیزم  از طریق مسیر CXCR4-SDF-1 صورت میگیرد.به نظر میرسد که سلولهای بنیادی ماتریکس بند ناف از مکانیزم مشابه سلولهای مغز استخوان برای ترمیم بافتی در محل ضایعه استفاده میکنند بنیابراین همانند سلولهای بنیادی استرومایی مغز استخوان ترمیم ضایعه مغزی ایجاد شده توسط سلولهای ماتریکسی به دو فاز ترشح فاکتور رشد و ترمیم سلولی تقسیم میشود.. Dah-Ching Ding و همکارانش در سال 2007(97) نشان دادند که 7 روز بعد از ترانسپلنت سلولهای بنیادی ماتریکسی بند ناف در رتهای ایسکمی منطقه آسیب دیده سطح بالایی از m RNA  برای SDF-1-BDNF و GDNDF را بیان میکند.بنابرای سلولهای بنیادی ماتریکسی بند ناف با ورود به محل ضایعه با ترشح فاکتورهای رشد و سیتوکینها باعث بهبود ضایعه ایجاد شده خواهند شد.(98)weiss و همکارانش در سال 2003 (99)نشان دادن که سلولهای بنیادی ماتریکس بند ناف ترانسپلنت شده به مغز  رت هیچ نوع واکنش ایمونولوژیکی را برانگیخته نمیکنند.mitchel و همکارانش در سال 2003 (100) نشان دادن که سلولهای بنیادی ماتریکس بند ناف توانایی تمایز به سلولهای عصبی را دارا میباشند. Sachiko و همکارانش در سال 2007 (101)سلولهای بنیادی ماتریکسی  در رت مشابه سلولهای بنیادی انسان میباشد که سا ختمانی میوفیبروبلاست شکل داشته و مارکرهای (SMA,VIMENTI) را که در سلولهای استرومایی مغز استخوان بیان میشود را بیان میکنند.همچنین مارکر OCT-4 را که مارکر مهم سلولهای بنیادی جنین میباشد را نیز بیان میکنند این امر انها را مرز بین سلولهای بنیادی جنین و بالغین قرار میدهد. Medicettyو همکارانش در سال 2003 (102) نشان دادن که برخلاف سلولهای بنیادی جنینی سلولهای بنیادی ماتریکسی بند ناف بعد از ترانسپلنت  به مغز رت باعث ایجاد تومور در مغز نخواهند شد.و واکنشهای ایمونولوژیکی را سبب نمیشوند.

 

 

 

 

 

 

 

92Kobayashi et al., 1998 K. Kobayashi et al., Study on myofibroblast differentiation in the stromal cells of Wharton’s jelly: expression and localization of alpha-smooth muscle actin, Early Hum. Dev. 51 (1998), pp. 223–233.

93Powell et al., 1999 D.W. Powell et al., Myofibroblasts. I. Paracrine cells important in health and disease, Am. J. Physiol. 277 (1999), pp. C1–C9

94Chen et al., 2001 J. Chen et al., Therapeutic benefit of intravenous administration of bone marrow stromal cells after cerebral ischemia in rats, Stroke 32 (2001), pp. 1005–1011.

95Petersen et al., 1999 B.E. Petersen et al., Bone marrow as a potential source of hepatic oval cells, Science 284 (1999), pp. 1168–1170.

96Stumm et al., 2002 R.K. Stumm et al., A dual role for the SDF-1/CXCR4 chemokine receptor system in adult brain: isoform-selective regulation of SDF-1 expression modulates CXCR4-dependent neuronal plasticity and cerebral leukocyte recruitment after focal ischemia, J. Neurosci. 22 (2002), pp. 5865–5878.)

97Dah-Ching Ding et al 2007 .Enhancement of neuroplasticity through upregulation of β1-integrin in human umbilical cord-derived stromal cell implanted stroke model.Neurobiology of Disease 27 (2007) 339–353

98Hefti, 1986 F. Hefti, Nerve growth factor promotes survival of septal cholinergic neurons after fimbrial transections, J. Neurosci. 6 (1986), pp. 2155–21

99Weiss et al., 2003 M.L. Weiss et al., Transplantation of porcine umbilical cord matrix cells into the rat brain, Exp. Neurol. 182 (2003), pp. 288–299.|)

100*Mitchell et al., 2003 K.E. Mitchell et al., Matrix cells from Wharton’s jelly form neurons and glia, Stem Cells 21 (2003), pp. 50–60.

101SACHIKO JOMURA,MARC UY,KATHY MITCHELL, RENEE DALLASEN, CLAUDIA J. BODE, YAN XU.Potential Treatment of Cerebral Global Ischemia with Oct-4_ Umbilical Cord Matrix Cells STEM CELLS 2007;25:98 –1062 (2003), pp. 288–299

102Medicetty S, Bledsoe AR, Fahrenholtz CB et al. Transplantation of pig stem cells into rat brain: Proliferation during the first 8 weeks. Exp Neurol 2004;190:32– 41.


پيام هاي ديگران () | یکشنبه ۱۳۸٧/٦/۳ - سلولهای بنیادی |لینک به نوشته