سلولهای بنیادی ،مهندسی بافت
صفحه نخست   ::   آرشیو  ::   تماس با من   
 
برقراری سلولهای بنيادی جنينی در حالت تمايز نيافته

سلولهاي بنيادي جنيني تمايل زيادي به تمايز خودبخودي دارا ميباشند براي جلوگيري از تمايز اين سلولها و نگهداري اين سلولها در شرايط تقسيم  دو دسته فاكتور مورد نياز ميباشد

1.فاكتورهاي داخلي

2.فاكتورهاي خارجي

ابتدا به بررسي فاكتورهاي داخلي دخيل در فرايند pleuropotency ميپردازيم اين فاكتورها شامل :

1.ماركرهاي سطح سلول

2.Sox2,Oct4/3,Nanog

3.telomerase

ميباشند

در مورد ماركر هاي سطح سلول به تفضيل در مطالب قبلي سخن گفتيم

Nanog, Oct3/4 and Sox2

Nanog   يك  homeobox-containing transcription factor,  ضروري   ميباشد  كه در inner cell mass و سلولهاي بنيادي جنيني وجود دارد و در برقراري اين سلولها در وضعيت pleuropotency   نقش دارد در موش بر داشتن nanog باعث تمايز اين سلولها به سمت primitive endoderm  ميشود و باعث upregulation  فاكتور نسخه برداري  Gata4and Gata6 ميشود ود ر سلولهاي بنيادي انسان نيز برداشتن اين فاكتور نسخه برداري با عث بيان ژن Cdx2  در اين سلولها ميشود اين ارتباط بين بيان اين ژنها و nanog  در برقراري pleuropotency   با جلوگيري از بيان ژنهاي ميباشد

Telomerase activity

در سنتز DNA  خطي يك مشكل وجود دارد و ان اينكه در انتهاي 3   پرايمر زنجيره 5 چگو.نه حذف ميشود و چگونه با حذف  جهت همانند سازي  3-5 اين قسمت خالي پر خواهد شد چوا اگر اين مشكل بر طرف نشود طول DNA  در هنگام همانند سازي كوتاه خواهد شد  براي حل اين مشكل چندين راه حل وجود دارد.در يوكاريوتها در انتهاي DNA   يوكاروتها توالي خاصي به نام تلومر وجود دارد و اكثرا اين توالي تكراري گوانين در يك زنجيره ميباشد اين توالي غني از گوانين به انتهاي DNA3   توسط انزيمي بنام تلومراز اضافه ميشود تلومراز نوكليو پروتييني است كه حاوي RNA ميباشد و براي اضافه كردن انتهاي DNA3   احتياج به الگو ندارد سپس در نقطه مقابل اين قسمت اضافي پرايمر قرار ميگيرد و همانند سازي به طريق معمولي ادامه ميابد و به اين ترتيب طول DNA در هنگام همانند سازي كاهش نميابد تلومراز از دو زير واحد تشكيل شده است زير واحد( telomerase reverse transcriptase component (TERT و زير واحد telomerase RNA component (TR كه شامل يك الگو براي تشكيل سكانس تكراري TTAGGG

ميباشد پروتيينهاي وابسطه به تلومراز شامل TEP-1, Dyskerin, p23 , HSP90  براي فعاليت تلومراز ضروري ميباشند

 


پيام هاي ديگران () | یکشنبه ۱۳۸٥/٧/٩ - یک منتظر |لینک به نوشته

تفاوت سلولهای بنيادی جنينی انسان و موش

تفاوتهاي سلولهاي بنيادي جنيني  موش و انسان

1. موش نژاد 129 از موش نژاد C57BL/6 پتانسيل بيشتري در توليد سلولهاي بنيادي دارا ميباشد

2.موشهاييكه در مرحله diapause از بارداري ميباشند داراي پتانسيل بيشتري براي توليد سلول بنيادي جنيني ميباشند diapause مرحله اي از دوران بارداري  موش ميباشد كه موش هنوز در دوران  شير دهي به سر ميبرد و جنين در مر حله بلاستوسيت قادر به لانه گزيني در جدار رحم نميباشد

3.سلول بنيادي جنيني موش  قادر به رشد بدون feeder layer   ميباشند در صورتيكه     leukemia inhibitory factor (LIF)  به محيط كشت اضافه شود

4 يكي از ما ركرهاي مهم شناسايي  سلولهاي بنيادي جنيني بيان شدن ژن pou5f1 ميباشد اين ژن      transcription factor  را به نام oct4  كد ميكند  اگر از بيان اين ژن در محيط كشت جلوگيري شود انها به سمت  trophoectoderm تمايز ميیابند

5.اگر oct4  به طور مصنوعي به محيط كشت اضافه شود اين سلولها به endoderm and mesoderm

تمايز ميیابند

6.همانطور كه قبلا گفته شد سيكل سلولي اين سلولها فاقد G1 checkpoint ميباشد با اين وجود اگر اين سلولها شروع به تمايز كنند   سلولها شروع به سنتز cyclin D  كه اين پروتيين باعث افزايش G1 phase سيكل سلولي شده و سيكل سلولي طولاني شده و ميزان تقسيم پايين ميايد

7.سلولهاي بنيادي جنيني موش داراي ماركر stage specific embryonic antigen(SSEA1).

ميباشند در صورتيكه سلولهاي بنيادي جنيني انسان فاقد ان ميباشد

8.سلولهاي بنيادي جنيني  و carcinoma  انسان داراي ماركر سلولي SSEA3 and SSEA4

 ميباشند در صورتيكه اين سلولهاي بنيادي در مو ش فاقد چنين خاصيتي ميباشند

9.سلولهاي بنيادي primordial  انسان هر سه نوع  ماركر  SSEA1. SSEA3. SSEA4

را دارا ميباشد

10.سلول بنيادي جنيني انسان وسلولهاي بنيادي كارسينوماي انساني تمايل به رشد به صورت monolayer  ميباشند  و تشكيل كلونيهاي سست از سلول بنيادي را ميدهند در صورتيكه اين دو نوع سلول بنيادي در موش به صورت multilayer  و compact  يا متراكم ميباشند

11.تفاوت ديگر  حضور دو ماركر سلولي TRA1-60 TRA1-81   در سلولهاي بنيادي جنيني انسان ميباشد اين ماركرهاي سلولي  انتي ژنهاي وابسته به keratin sulfate  ميباشند

12.همه سلولهاي بنيادي بالا چه در موش و چه در انسان داراي فعاليت alkaline phosphatase

ميباشند

13.همه سلولهاي بنيادي بالا داراي فعاليت  telomerase ميباشند به جز در سلولهاي بنيادي جنيني ميمون و سلولهاي بنيادي ژرمينال انسان

14.سلولهاي بنيادي جنيني تمايز نيافته انسان داراي connexin43

ميباشند كه دال بر وجود gap junction بين اين سلولها ميباشد

15.همچنين رسپتور لامينين به مقدار زياد در سلولهاي بنيادي جنيني مو ش و انسان وجود دارد

16.آناليز ژنتيكي سلولهاي بنيادي جنيني  نشان ميدهد كه 20 درصد سلولها در محيط كشت داراي كايوتيپ كروموزمي anaeploid ميباشند

Table 3.1. Comparison of Mouse, Monkey, and Human Pluripotent Stem Cells
Marker
Name
Mouse EC/
ES/EG cells
Monkey
ES cells
Human
ES cells
Human
EG cells
Human
EC cells

Key

ES cell = Embryonic stem cell
EG cell = Embryonic germ cell
EC cell = Embryonal carcinoma cell
SSEA = Stage-specific embryonic antigen

 

TRA = Tumor rejection antigen-1
LIF = Leukemia inhibitory factor
bFGF = Basic fibroblast growth factor
EB = Embryoid bodies

SSEA-1++
SSEA-3++++
SEA-4++++
TRA-1–60++++
TRA-1–81++++
Alkaline phosphatase+++++
Oct-4+++Unknown+
Telomerase activity+ ES, ECUnknown+Unknown+
Feeder-cell dependentES, EG, some ECYesYesYesSome; relatively low clonal efficiency
Factors which aid in stem cell self-renewalLIF and other factors that act through gp130 receptor and can substitute for feeder layerCo-culture with feeder cells; other promoting factors have not been identifiedFeeder cells + serum; feeder layer + serum-free medium + bFGFLIF, bFGF, forskolinUnknown; low proliferative capacity
Growth characteristics in vitroForm tight, rounded, multi-layer clumps; can form EBsForm flat, loose aggregates; can form EBsForm flat, loose aggregates; can form EBsForm rounded, multi-layer clumps; can form EBsForm flat, loose aggregates; can form EBs
Teratoma formation in vivo++++
Chimera formation+Unknown++


پيام هاي ديگران () | شنبه ۱۳۸٥/٧/۸ - یک منتظر |لینک به نوشته